Przejdź do treści

Regulamin 

REGULAMIN IMPREZY KADZIELNIA SPORT FESTIWAL

 

KADZIELNIA SPORT FESTIWAL

to impreza ogólnodostępna zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów

 

I.

Informacje ogólne.

Termin imprezy: 29.06.2019 r. w godz. 10:00-23:00 oraz 30.06.2019 r. w godz. 11:00-18:00

Organizator imprezy: Fundacja WLK4, ul. Sabinówek 3/38, 25-530 Kielce, NIP: 959-196-77-08

Charakter imprezy: Rekreacyjna / Niemasowa.

Cel imprezy:

 • promocja Miasta Kielce, Kamieniołomu i Rezerwatu przyrody Kadzielnia oraz systemu jaskiniowego - Jaskinia Odkrywców - Prochownia - Szczelina

 • popularyzacja prezentowanych sportów jako form aktywnego wypoczynku.

Pełna nazwa imprezy: Kadzielnia Sport Festiwal

Nazwa skrócona: KSF

Miejsce imprezy: Kadzielnia w Kielcach

 

II.

Ramowy program imprezy.

Dostępny na stronie www.kadzielniasportfestiwal.pl.

 

III.

Definicje.

Regulamin – niniejszy regulamin Imprezy Kadzielnia Sport Festiwal, obowiązujący w dniach 29 czerwca 2019 r. oraz 30.06.2019 r na wyznaczonym terenie Kadzielni w Kielcach (w tym Rezerwatu Skałka Geologów, byłego kamieniołomu  Kadzielnia oraz Amfiteatru Kadzielnia);

Regulamin Amfiteatru Kadzielnia – regulamin obowiązujący na terenie Kadzielni, dostępny na stronie www.amfiteatr-kadzielnia.pl/regulamin

Organizator – Fundacja WLK4, ul. Sabinówek 3/38, 25-530 Kielce, NIP: 959-196-77-08;

Impreza – wydarzenie o nazwie: Kadzielnia Sport Festiwal, odbywające się w dniach 29 czerwca 2019 r. oraz 30.06.2019 r. na wyznaczonym terenie Kadzielni w Kielcach;

Atrakcje – wszelkie aktywności sprawnościowe, fizyczne itp. dostępne w trakcie Imprezy;

Zawody – wszelkie konkurencje sprawnościowe, fizyczne itp. odbywające się w trakcie Imprezy;

Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła się do udziału w Imprezie, spełniła warunki przewidziane regulaminem.

Zawodnik – każda osoba, która zarejestrowała się do udziału w Zawodach i spełniła przewidziane odrębnymi regulaminami warunki. 

IV.

Warunki uczestnictwa i organizacja Imprezy.

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny. Wstęp na Imprezę nie jest równoznaczny z uprawnieniem do skorzystania z Atrakcji przewidzianych programem Imprezy.

 2. Prawo wstępu na Teren Imprezy mają osoby pełnoletnie oraz małoletnie, z zastrzeżeniem pkt 3  niniejszego rozdziału.

 3. Uczestnikiem Imprezy mogą być zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. Uczestnik niepełnoletni może skorzystać z Atrakcji festiwalu jedynie po podpisaniu przez przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią oraz odebraniu Identyfikatora.

 4. Identyfikator dla osoby małoletniej wydawany jest wyłącznie po podpisaniu przez opiekuna prawnego oświadczenia, o którym mowa w pkt 3. Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania pod tym względem osób znajdujących się na terenie Imprezy.

 5. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 będą dostępne w Biurze Organizatora w godzinach 9:30 – 21:30 dnia 29.06.2019 oraz 9:30 - 17.00 dnia 30.06.2019 r.

 6. Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

 8. Małoletni Uczestnik Imprezy ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren Imprezy. Każdorazowe powtórne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

 9. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:

  1. odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania,

  2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym lekarstw),

  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

  5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

  6. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu, za wyjątkiem osób, które uzyskały w tym względzie zgodę Organizatora.

  7. nieposiadającym Identyfikatora, w tym osobom, które nie wymieniły Biletu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.

 11. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

 12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży, przedmiotów których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

 13. Z uwagi na charakter Atrakcji dostępnych na Imprezie mogą z nich korzystać jedynie osoby, których stan zdrowia na to pozwala i które nie mają żadnych medycznych przeciwwskazań.  Sporty ekstremalne z natury są niebezpieczne i grożą kontuzją a nawet śmiercią, aby zagrożenie zminimalizować wymagane jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz wskazań obsługi. Organizator lub upoważniona przez niego osoba ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w Aktywności, kierując się dobrem i bezpieczeństwem Uczestnika.

 14. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Imprezie, rozumiane jako obecność na wyznaczonym terenie Kadzielni w Kielcach, jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem, akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Regulaminu Amfiteatru Kadzielnia. Dodatkowo uczestników “Atrakcji” Silent Disco obowiązuje Regulamin Użyczenia Słuchawek, który stanowi Załącznik numer 2 niniejszego Regulaminu.  

 15. Organizator ustala limit Uczestników na 999 osób dziennie. Uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich Atrakcji, z zastrzeżeniem tych, za które przewidziano dodatkową opłatę.

 16. Organizator nie gwarantuje skorzystania ze wszystkich przewidzianych programem Atrakcji.. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 17. Organizator ustala następujące warunki dla osób chcących skorzystać z tyrolki:

 1. osoby korzystające z tyrolki mają bezwzględny obowiązek przestrzegania wszelkich instrukcji udzielonych przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną,

 2. za wszelkie wypadki związane z dotknięciem liny przez uczestnika w trakcie zjazdu tyrolką, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności,

 3. dzieci poniżej 140 cm wzrostu mogą skorzystać z tyrolki jedynie w tandemie z rodzicem, opiekunem prawnym lub wolontariuszem Kadzielnia Sport Festiwal, pod warunkiem że łączna waga nie przekroczy 110 kg,

 4. osoby korzystające z tyrolki w tandemie, są uprawnione do zjazdu jedynie w zakresie pierwszej linii tyrolki,

 5. na liczbę osób mogących skorzystać z atrakcji mają wpływ panujące w danym dniu warunki.

 1. Organizator ustala następujące warunki dla osób chcących skorzystać z ekstremalnych hamaków:

 1. z ekstremalnych hamaków mogą skorzystać jedynie osoby powyżej szesnastego roku życia za zgodą opiekuna prawnego;

 2. osoby korzystające z atrakcji mają bezwzględny obowiązek przestrzegania instrukcji udzielonych przez Organizatora lub upoważnioną przez niego osobę,

 3. na liczbę osób mogących skorzystać z atrakcji mają wpływ panujące w danym dniu warunki.

 1. Organizator ustala następujące warunki dla osób chcących skorzystać z kajaków:

 1. kajak może wypłynąć jedynie za zgodą Instruktora. Minimalna liczba osób w kajaku - 2, maksymalna - 4,

 2. na liczbę osób mogących skorzystać z atrakcji mają wpływ panujące w danym dniu warunki.

 1. Aby skorzystać z Atrakcji, za które przewidziano dodatkową opłatę,  Uczestnik musi zakupić żetony o wartości odpowiadającej kosztowi Atrakcji, z której planuje skorzystać. Żetony będzie można zakupić w Biurze Organizatora. Zakupione żetony, o wartości odpowiadającej kosztowi wybranej Atrakcji, należy przekazać wolontariuszowi w punkcie zbiórki danej Atrakcji.

 2. Uczestnik ma prawo dokonać zwrotu niewykorzystanych żetonów. Zwrot możliwy jest w Biurze Organizatora do godziny 18 w niedzielę 30.06.2019 r. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu zakupionych żetonów.

 3. Osoby korzystające z Atrakcji ekstremalnych hamaków powinny być osobami z podstawową wiedzą technik linowych. Są zobowiązane przejść szkolenie zorganizowane przez instruktorów Festiwalu oraz zobowiązują się do podporządkowania się decyzji odmawiającej im skorzystania z ww. Atrakcji z przyczyn uzasadnionych bezpieczeństwem Uczestnika.

 4. Udział w Zawodach wymaga od Uczestników dodatkowej rejestracji.

 5. Zasady udziału w Zawodach i ich organizacji określone są w odrębnym regulaminie lub regulaminach.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy, jeżeli przyczyny odwołania są niezależne od niego. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia wcześniej lub zmiany kolejności Atrakcji,  i Zawodów. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w Imprezie, jeśli osoba nie spełnia warunków uczestnictwa lub swoim zachowaniem daje podstawy do wnioskowania, iż będzie zakłócać przebieg Imprezy. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 9. Organizator, jego pracownicy lub zleceniobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie, jeśli nie powstały one z ich winy. W szczególności, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub kradzieże, do których może dojść w trakcie Imprezy

 10. Uczestnik wchodząc na Teren Imprezy:

 • zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń i ostrzeżeń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa oraz warunków Regulaminu i Regulaminu Amfiteatru Kadzielnia;

 • zobowiązuje się kierować oznakowaniem na tabliczkach i tablicach informacyjnych i przestrzegać obowiązujących na terenie kamieniołomu  Kadzielnia zakazów i nakazów;

 • oświadcza, że korzysta z Atrakcji na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;

 • oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w trakcie trwania Imprezy, zarówno wobec Organizatora, innych Uczestników, jak i podmiotów trzecich;

 • oświadcza, że w razie wypadku lub powstania jakiejkolwiek szkody, nie będzie dochodził od Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców żadnych roszczeń, jeśli do wypadku lub szkody nie doszło z winy Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców;

 • oświadcza, że jest świadom istniejących zagrożeń wynikających z uprawiania sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów ekstremalnych i miejskich;

 • oświadcza, że jest świadom występujących w kamieniołomie  Kadzielnia zagrożeń takich jak w terenie górskim, w tym spadających kamieni i nierówności terenu, w szczególności na ścieżkach i stromych podejściach/zejściach;

 • oświadcza, że jest świadom toczących się w rejonie prac budowlanych oraz związanych z tym zagrożeń;

 • oświadcza, że zgadza się z warunkami uczestnictwa w Imprezie;

 • oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Imprezie, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia;

 • oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych;

 • oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w Imprezie.

 • oświadcza, że wyraża zgodę na robienie zdjęć, nagrań filmowych oraz publikację wywiadów. Wszystkie materiały mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, Organizatora oraz Sponsorów, Partnerów i inne powiązane z Organizatorem podmioty;

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie  koniecznym do organizacji Kadzielnia Sport Festiwal oraz wykorzystania wizerunku przez Fundację WLK4 w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć, materiałów filmowych i dźwiękowych z Kadzielnia Sport Festiwal w prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych oraz do ich przetwarzania i umieszczania na nośnikach typu CD, DVD, nośnikach pamięci, itp.

 • potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami Regulaminu.

 

V.

Rejestracja przebiegu imprezy.

 1. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Imprezy.

 2. Organizator uprzedza, że Impreza będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

 

VI.

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby biorące udział w Imprezie Kadzielnia Sport Festiwal jest Fundacja WLK4  z siedzibą w Kielcach przy ul. Sabinówek 3/38, 25-530 Kielce, o numerze NIP: 5272702552

 2. Dane osobowe:

  1. Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem  Imprezy Kadzielnia Sport Festiwal, tj. w celach związanych z organizacją Festiwalu, ustaleniem prawa danego Uczestnika do uczestnictwa w Festiwalu, prowadzeniem korespondencji z Uczestnikami, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami;

  2. Zawodników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem  zawodów będących częścią Imprezy Kadzielnia Sport Festiwal, tj. w celach związanych z organizacją Zawodach, ustaleniem prawa danego odbioru nagrody, prowadzeniem korespondencji z Uczestnikami, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.) (dalej: RODO).

 2. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie jedynie w celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, zgodnie z warunkami i wymogami RODO.

 3. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest wykonanie zobowiązań względem Uczestników w związku z Imprezą Kadzielnia Sport Festiwal.

 4. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres przez 5 lat od dnia zakończenia Imprezy Kadzielnia Sport Festiwal w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego.

 6. Uczestnik oraz Zawodnik posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Imprezie Kadzielnia Sport Festiwal, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w Imprezie Kadzielnia Sport Festiwal.

 9. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Fundacja WLK4  z siedzibą w Kielcach przy ul. Sabinówek 3/38, 25-530 Kielce, z dopiskiem na kopercie „Kadzielnia Sport Festiwal - dane osobowe” lub w e-mail: team@kadzielniasportfestiwal.pl.

 

VII.

Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

 2. Brak znajomości Regulaminu i Regulaminu Amfiteatru Kadzielnia nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Organizatora.

 3. Wszyscy Uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie miejsca Imprezy i szczególną troskę o środowisko naturalne oraz miejsce Imprezy.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej.

 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu i rozstrzyganie kwestii spornych należy do Organizatora.

 6. Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu Imprezy należy zgłaszać niezwłocznie Organizatorowi.

 7. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także zasad ruchu obowiązujących w miejscu odbywania się Imprezy. Zabrania się zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych i elektrycznych a także przejść pieszych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami losowymi, siłą wyższą i innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora. Dotyczy to w szczególności: szkód spowodowanych kradzieżą, pożarem, zalaniem, wiatrem, uderzeniem pioruna, eksplozją, przerwami w dostawie energii elektrycznej lub wody, szkód powstałych na skutek naturalnych zjawisk jakie występują w przestrzeni kamieniołomu, w tym wietrzenia skał, podmywania, spadających odłamków skalnych. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wywołane niestosownym zachowaniem osób trzecich.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe poza wyznaczonym obszarem Imprezy.

 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia Imprezy, bez konieczności informowania, o tym na stronach www. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na miejscu, w dniu Imprezy i taka wersja będzie uważana za obowiązującą.

 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik 1 do REGULAMINU KSF 2019

Oświadczenie – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego*

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ………………………………………………………

Adres i numer telefonu:.............................................................................

 

Dane dziecka

Imię:......................................................................................

Nazwisko:.............................................................................

 

Ja niżej podpisany/-na*, legitymujący/-a* się dowodem osobistym nr………………………………….. wydanym przez………………………………………………...……………………. udzielam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w Imprezie Kadzielni Sport Festiwal 2018  odbywającej się dn. 29.06-30.06.2019 r na zasadach określonych REGULAMINEM IMPREZY.

Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu oraz wszelkie szkody na osobach i na mieniu spowodowane przez mojego syna/córkę*. Akceptując niniejsze oświadczenie zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec Organizatora i jego współpracowników związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualną szkodę poniesioną przez moje dziecko w związku/w trakcie wydarzenia.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Fundację WLK4 w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć, materiałów filmowych i dźwiękowych z Kadzielnia Sport Festiwal w prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych oraz do ich przetwarzania i umieszczania na nośnikach typu CD, DVD, nośnikach pamięci, itp.


 

Załącznik 2 do REGULAMINU KSF 2019

 

REGULAMIN UŻYCZENIE SŁUCHAWEK

 

Organizator Atrakcji Silent Disco:

WOJCIECH BOMBA "Mr. BOMBA", ul. Żmigrodzka 22 lok. 4, 51-120 Wrocław, NIP 8951363551

 

 1. Osoba odbierająca słuchawki  potwierdza odbiór kompletnych i sprawnych słuchawek.

 

 1. Po zakończeniu imprezy Biorący do używania zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu słuchawek Użyczającemu w stanie niepogorszonym.

 

 1. W razie braku natychmiastowego zwrotu słuchawek lub ich uszkodzenia Biorący do używania zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 800 zł. za 1 szt. słuchawek.

 

 1. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o więcej niż 14 dni Biorący do używania zapłaci dodatkową karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia za 1 szt. słuchawek.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Aby wypożyczyć słuchawki należy wypełnić czytelnie umowę. Na 1 umowę można wypożyczyć do 6 par słuchawek. Umowa może być wypisana tylko na podstawie własnego dokumentu ze zdjęciem. Osoby posługujące się zagranicznymi dokumentami zobowiązane są do wypełnienia umowy oraz dodatkowo pozostawienia dokumentu lub kaucji 200 zł za każdą parę słuchawek.

 

 1. Wszelkie spory z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne według przepisów o właściwości ogólnej, przemiennej lub przez sąd właściwy dla siedziby Użyczającego. 

Załącznik 3 do REGULAMINU KSF 2019

 

Numery słuchawek    ……….………..   ……..…..……..  ……..….…….. ……...………  …….…..……. ……….……….

Umowa użyczenia słuchawek na czas trwania imprezy Silent Party:

 1. Biorący do używania kwituje odbiór kompletnych i sprawnych słuchawek.

 2. Po zakończeniu imprezy Biorący do używania zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu słuchawek Użyczającemu w stanie niepogorszonym.

 3. W razie braku zwrotu słuchawek po zakończeniu imprezy lub w razie braku natychmiastowego zwrotu słuchawek w przypadku ich niewłaściwego użytkowania w czasie imprezy, a także w przypadku ich uszkodzenia Biorący do używania zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 800 zł. za 1 szt. słuchawek.

 4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o więcej niż 14 dni Biorący do używania zapłaci dodatkową karę umowną za 1 szt. słuchawek w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulamin użyczenia słuchawek na czas trwania imprezy Silent Party.

 6. Wszelkie spory z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.

 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku.

 

Umowa zawarta między firmą: WOJCIECH BOMBA "Mr. BOMBA", ul. Żmigrodzka 22 lok. 4, 51-120 Wrocław, NIP 8951363551 zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM a BIORĄCYM DO UŻYWANIA wskazanym poniżej:

Wypełnić czytelnym pismem:

Imię i nazwisko …………………………………………………….

Adres i pesel………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………….

Czytelny podpis…………………………………………………….

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem udostępniania słuchawek na czas trwania imprezy Silent Party.

Realizując obowiązek nałożony przez RODO informuje się, że dane osobowe udostępnione w niniejszej umowie są konieczne do zrealizowania imprezy Silent Party.  Administratorem danych jest Wojciech Bomba „Mr.Bomba”. Po zakończeniu imprezy dane zostaną oddane lub zniszczone za wyjątkiem przypadków, w których konieczne będzie dochodzenie roszczeń w związku z niewywiązaniem się biorącego do używania z warunków niniejszej umowy.