Przejdź do treści

Regulamin

 

REGULAMIN IMPREZY KADZIELNIA SPORT FESTIWAL

KADZIELNIA SPORT FESTIWAL

to impreza ogólnodostępna zarówno dla profesjonalistów jak również amatorów.

 

I.

Informacje ogólne.

Termin imprezy: 30.06.2018 r. w godz. 11:00-22:00 oraz 01.07.2018 r. w godz. 11:00-20:00

Organizator imprezy: Fundacja WLK4, ul. Sabinówek 3/38, 25-530 Kielce, NIP: 959-196-77-08

Charakter imprezy: Rekreacyjna / Niemasowa.

Cel imprezy:

 • promocja Miasta Kielce, Kamieniołomu i Rezerwatu przyrody Kadzielnia oraz systemu jaskiniowego - Jaskinia Odkrywców - Prochownia - Szczelina

 • popularyzacja prezentowanych sportów jako form aktywnego wypoczynku.

Pełna nazwa imprezy: Kadzielnia Sport Festiwal

Nazwa skrócona: KSF

Miejsce imprezy: Kadzielnia w Kielcach

II.

Ramowy program imprezy.

Dostępny na stronie www.kadzielniasportfestiwal.pl w zakładce Program.

III.

Definicje.

Regulamin – niniejszy regulamin Imprezy Kadzielnia Sport Festiwal, obowiązujący w dniach 30 czerwca 2018 r. oraz 01.07.2018 r na wyznaczonym terenie Kadzielni w Kielcach (w tym Rezerwatu Skałka Geologów, byłego kamieniołomu  Kadzielnia oraz Amfiteatru Kadzielnia);

Regulamin Amfiteatru Kadzielnia – regulamin obowiązujący na terenie Kadzielni, dostępny na stronie www.amfiteatr-kadzielnia.pl/regulamin

Organizator – Fundacja WLK4, ul. Sabinówek 3/38, 25-530 Kielce, NIP: 959-196-77-08;

Impreza – wydarzenie o nazwie: Kadzielnia Sport Festiwal, odbywające się w dniach 30 czerwca 2018 r. oraz 01.07.2018 r.  na wyznaczonym terenie Kadzielni w Kielcach;

Atrakcje – wszelkie aktywności sprawnościowe, fizyczne itp. dostępne w trakcie Imprezy;

Zawody – wszelkie konkurencje sprawnościowe, fizyczne itp. odbywające się w trakcie Imprezy;

Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła się do udziału w Imprezie, spełniła warunki przewidziane regulaminem oraz zakupiła bilet.

Zawodnik – każda osoba, która zarejestrowała się do udziału w Zawodach i spełniła przewidziane odrębnymi regulaminami warunki.

IV.

Warunki uczestnictwa i organizacja Imprezy.

 1. Prawo wstępu na Teren Imprezy ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz Bilet (zakupiony online na stronie: LINK lub w dniu Imprezy w Biurze Organizatora), który przy pierwszym wejściu na teren Imprezy wymieni na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”), z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.

 2. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia. Małoletni może być uczestnikiem Imprezy wyłącznie po podpisaniu przez przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. Osoba małoletnia nie może uczestniczyć w wydarzeniach Imprezy dozwolonych przez Organizatora jedynie dla osób pełnoletnich.

 3. Dzieci do lat siedmiu uprawnione są do wstępu nieodpłatnie, jednak wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku oraz danych dziecka oraz danych opiekuna prawnego w oparciu o dokumenty potwierdzające ich tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).

 4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.

 5. Zamiana biletu na Identyfikator następuje w punkcie odbioru:  Biuro Organizatora 10:30 – 21:30 dnia 30.06.2018 oraz 10:30 - 19.30 dnia 01.07.2018 r.

 6. Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

 8. Uczestnik Imprezy ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren Imprezy. Każdorazowe powtórne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

 9. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy.

 10. Istnieje możliwość zgłoszenia Organizatorowi konieczności trwałego zdjęcia Identyfikatora przez Uczestnika Imprezy po opuszczeniu Terenu Imprezy  i uzyskania przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy nowego Identyfikatora. Zgłoszenie powinno nastąpić w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przy wejściu na Teren Imprezy najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy. Warunkiem skutecznego zgłoszenia jest okazanie przez Uczestnika Imprezy nieuszkodzonego Identyfikatora zapiętego na nadgarstku oraz dowodu tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik Imprezy odbiera  w punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia, za opłatą w wysokości 5 zł.

 11. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:

  1. odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania,

  2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym lekarstw),

  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

  5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

  6. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu, za wyjątkiem osób, które uzyskały w tym względzie zgodę Organizatora.

  7. nieposiadającym Identyfikatora, w tym osobom, które nie wymieniły Biletu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.

 12. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

 13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży, przedmiotów których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

 14. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu Imprezy, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

 15. Z uwagi na charakter Atrakcji dostępnych na Imprezie mogą z nich korzystać jedynie osoby, których stan zdrowia na to pozwala i które nie mają żadnych medycznych przeciwwskazań.  Sporty ekstremalne z natury są niebezpieczne i grożą kontuzją a nawet śmiercią, aby zagrożenie zminimalizować wymagane jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz wskazań obsługi. Organizator lub upoważniona przez niego osoba ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w Aktywności, kierując się dobrem i bezpieczeństwem Uczestnika.

 16. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Imprezie oraz odebranie Identyfikatora jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem, akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Regulaminu Amfiteatru Kadzielnia.

 17. Udział w Imprezie jest płatny. Informacje dotyczące cen biletów i odpłatnych aktywności dostępne są na stronie www.kadzielniasportfestiwal.pl

 18. Organizator ustala limit Uczestników na 999 osób dziennie. Uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich Atrakcji, z zastrzeżeniem tych, za które przewidziano dodatkową opłatę.

 19. Wykupienie biletu nie gwarantuje skorzystania ze wszystkich objętych nim atrakcji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 20. Organizator ustala limit uczestników mogących skorzystać z tyrolki  na 100 osób dziennie.

 21. Organizator ustala limit uczestników mogących skorzystać z ekstremalnych hamaków na 50 osób dziennie.

 22. Aby skorzystać z tyrolki oraz ekstremalnych hamaków Uczestnik musi dokonać dodatkowej opłaty w kwocie określonej przez Organizatora oraz zadeklarować w jakim terminie z ww. atrakcji będzie korzystał. W przypadku braku deklaracji Uczestnika w zakresie terminu korzystania z ww. atrakcji, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania Uczestnikowi terminu, kiedy skorzystanie z tyrolki i/lub ekstremalnych hamaków będzie możliwe.  

 23. Osoby korzystające z atrakcji ekstremalnych hamaków powinny być osobami z podstawową wiedzą technik linowych. Są zobowiązane przejść szkolenie zorganizowane przez instruktorów Festiwalu oraz zobowiązują się do podporządkowania się decyzji odmawiającej im skorzystania z ww. atrakcji z przyczyn uzasadnionych bezpieczeństwem uczestnika.

 24. Na terenie Imprezy mogą przebywać jedynie osoby posiadające Identyfikator, o którym  mowa w ust.1. Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania pod tym względem osób znajdujących się na terenie Imprezy.

 25. Udział w Zawodach wymaga od Uczestników dodatkowej rejestracji.

 26. Zasady udziału w Zawodach i ich organizacji określone są w odrębnym regulaminie lub regulaminach.

 27. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy, jeżeli przyczyny odwołania są niezależne od niego. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 28. Organizator zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia wcześniej lub zmiany kolejności Atrakcji,  i Zawodów. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 29. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w Imprezie, jeśli osoba nie spełnia warunków uczestnictwa lub swoim zachowaniem daje podstawy do wnioskowania, iż będzie zakłócać przebieg Imprezy. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 30. Organizator, jego pracownicy lub zleceniobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie, jeśli nie powstały one z ich winy. W szczególności, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub kradzieże, do których może dojść w trakcie Imprezy

 31. Uczestnik odbierając Identyfikator:

 • zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń i ostrzeżeń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa oraz warunków Regulaminu i Regulaminu Amfiteatru Kadzielnia;

 • zobowiązuje się kierować oznakowaniem na tabliczkach i tablicach informacyjnych i przestrzegać obowiązujących na terenie kamieniołomu  Kadzielnia zakazów i nakazów;

 • oświadcza, że korzysta z Atrakcji na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;

 • oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w trakcie trwania Imprezy, zarówno wobec Organizatora, innych Uczestników, jak i podmiotów trzecich;

 • oświadcza, że w razie wypadku lub powstania jakiejkolwiek szkody, nie będzie dochodził od Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców żadnych roszczeń, jeśli do wypadku lub szkody nie doszło z winy Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców;

 • oświadcza, że jest świadom istniejących zagrożeń wynikających z uprawiania sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów ekstremalnych i miejskich;

 • oświadcza, że jest świadom występujących w kamieniołomie  Kadzielnia zagrożeń takich jak w terenie górskim, w tym spadających kamieni i nierówności terenu, w szczególności na ścieżkach i stromych podejściach/zejściach;

 • oświadcza, że zgadza się z warunkami uczestnictwa w Imprezie;

 • oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Imprezie, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia;

 • oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych;

 • oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w Imprezie.

 • oświadcza, że wyraża zgodę na robienie zdjęć, nagrań filmowych oraz publikację wywiadów. Wszystkie materiały mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz Organizatora;

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie  koniecznym do organizacji Kadzielnia Sport Festiwal oraz wykorzystania wizerunku przez Fundację WLK4 w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć, materiałów filmowych i dźwiękowych z Kadzielnia Sport Festiwal w prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych oraz do ich przetwarzania i umieszczania na nośnikach typu CD, DVD, nośnikach pamięci, itp.

 • potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami Regulaminu.

V.

Rejestracja przebiegu imprezy.

 1. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Imprezy.

 2. Organizator uprzedza, że Impreza będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

VI.

Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

 2. Brak znajomości Regulaminu i Regulaminu Amfiteatru Kadzielnia nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Organizatora.

 3. Wszyscy Uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie miejsca Imprezy i szczególną troskę o środowisko naturalne oraz miejsce Imprezy.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej.

 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu i rozstrzyganie kwestii spornych należy do Organizatora.

 6. Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu Imprezy należy zgłaszać niezwłocznie Organizatorowi.

 7. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także zasad ruchu obowiązujących w miejscu odbywania się Imprezy. Zabrania się zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych i elektrycznych a także przejść pieszych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami losowymi, siłą wyższą i innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora. Dotyczy to w szczególności: szkód spowodowanych kradzieżą, pożarem, zalaniem, wiatrem, uderzeniem pioruna, eksplozją, przerwami w dostawie energii elektrycznej lub wody, szkód powstałych na skutek naturalnych zjawisk jakie występują w przestrzeni kamieniołomu, w tym wietrzenia skał, podmywania, spadających odłamków skalnych. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wywołane niestosownym zachowaniem osób trzecich.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe poza wyznaczonym obszarem Imprezy.

 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia Imprezy, bez konieczności informowania, o tym na stronach www. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na miejscu, w dniu Imprezy i taka wersja będzie uważana za obowiązującą.

 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

Załącznik 1 do REGULAMINU KSF 2018

Oświadczenie – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego*

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ………………………………………………………

Adres i numer telefonu:.............................................................................

 

Dane dziecka

Imię:......................................................................................

Nazwisko:.............................................................................

 

Ja niżej podpisany/-na*, legitymujący/-a* się dowodem osobistym nr………………………………….. wydanym przez………………………………………………...……………………. udzielam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w Imprezie Kadzielni Sport Festiwal 2018  odbywającej się dn. 30.06-01.07.2018 r na zasadach określonych REGULAMINEM IMPREZY.

Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu oraz wszelkie szkody na osobach i na mieniu spowodowane przez mojego syna/córkę*. Akceptując niniejsze oświadczenie zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec Organizatora i jego współpracowników związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualną szkodę poniesioną przez moje dziecko w związku/w trakcie wydarzenia.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Fundację WLK4 w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć, materiałów filmowych i dźwiękowych z Kadzielnia Sport Festiwal w prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych oraz do ich przetwarzania i umieszczania na nośnikach typu CD, DVD, nośnikach pamięci, itp.

 

 

 

 

Załącznik 2 do REGULAMINU KSF 2018

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW IMPREZY KADZIELNIA SPORT FESTIWAL

30.06.2018 - 01.07.2018 r

 

Wpisanie się na listę uczestników jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu IMPREZY KADZIELNIA SPORT FESTIWAL.

 

LP

Imię i nazwisko

e-mail

Podpis

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

 

LP

Imię i nazwisko

e-mail

Podpis

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50

     

51

     

52